Normativa

Normativa del banc de Temps de Vilassar de Mar:
 1. El Banc de Temps té com a  finalitat promoure l’intercanvi de temps entre les persones participants.
 2. La mesura d’intercanvi mínim és l’hora, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï entre socis i sòcies.
 3. Les persones inscrites al Banc de Temps hauran d’oferir hores del seu temps lliure per realitzar els serveis que els hi sol·licitin, i a la vegada, podran demanar el mateix nombre d’hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.
 4. Les persones es podran inscriure al Banc de Temps, de forma individual, una vegada realitzada una entrevista i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps.
 5. Els i les socis/sòcies seran titulars d’un compte corrent on es reflectiran les entrades i sortides de temps emprat en els serveis efectuats i rebuts. Alhora disposaran d’un talonari amb xecs que s’hauran de lliurar com a pagament al mateix moment de finalitzar el servei rebut.
 6. Els socis i sòcies que han cobrat un servei es comprometen a entregar el xec rebut a la Secretaria en un termini màxim d’una setmana.
 7. Els socis i sòcies no podran sobrepassar les 10 hores de dèficit o 20h de superàvit, i la Secretaria en farà el seguiment.
 8. La Secretaria editarà un llistat on figurarà la relació dels serveis disponibles per l’intercanvi.
 9. De manera periòdica es promouran trobades entre les persones associades per tal de relacionar el llistat de serveis amb un rostre concret, així com per intercanviar experiències i resultats viscuts des del Banc de Temps.
 10. Per a la correcta prestació del servei es demanarà a les persones associades que les condicions físiques, psíquiques, d’higiene, de titulacions, en el cas que calguin, siguin les adients per a la prestació del servei. En aquest sentit, la Secretaria i, en el seu cas, el Consell Assessor, podran sol·licitar tota aquella documentació que considerin convenient.
 11. Cada usuari/a es farà responsable de les seves accions. Ni el Banc de Temps, ni l'Ajuntament de Vilassar de Mar, ni cap de les entitats que hi formen part, no es faran responsables de les problemàtiques que ocasionalment puguin sorgir en el transcurs d’un intercanvi, així com dels possibles accidents i/o conseqüències.
 12. En el cas que hi hagi alguna incidència que no es pugui resoldre entre les parts, els socis i sòcies accepten la intervenció de la Comissió d’Arbitratge del Banc de Temps en la seva mediació i resolució.
 13. Els costos dels materials necessaris per realitzar un servei aniran a càrrec del sol·licitant.
 14. Els socis/es es comprometen a guardar la màxima confidencialitat sobre les dades personals dels usuaris.
 15. Les persones inscrites es comprometen a acceptar i a complir aquestes normes de funcionament. L’incompliment de les mateixes podria ser causa de baixa del Banc de Temps.