Condicions d'ús

REQUISITS INSCRIPCIÓ:

  • Majors d’edat amb plena capacitat legal d’obrar i que no estiguin subjectes a cap limitació per l’exercici de dret associatiu i tinguin interès pels fins del projecte.
  • Que visquin, treballin o tinguin una vinculació familiar o de residència a Vilassar de Mar. (Les sol·licituds que no entrin dins d'aquests paràmetres seran avaluades pel Consell Assessor)
  • S’ha d’oferir i demanar com a mínim un servei perquè la sol·licitud sigui vàlida.

FRACCIONS DE TEMPS:

La mesura d'intercanvi és l'hora, amb independència del tipus de serveis que s'intercanviïn entre els socis i les sòcies. Cada intercanvi, com a mínim, suposarà el pagament d'una hora.

De tota manera, és important assegurar-nos d'haver acordat amb l'oferent si el temps comença a comptar des que comencem a donar el servei, o si es comptabilitzaran també altres qüestions (per exemple, els desplaçaments).


TRANSFERÈNCIA D'HORES:

Si un usuari o usuària es dóna de baixa del Banc i disposa de temps acumulat al seu favor que no vol utilitzar, podrà transferir-lo al Banc si, la Secretaria del Banc li dóna el vistiplau.


RESPONSABILITAT I CONFIANÇA

El Banc es fonamenta, entre d'altres coses, en la confiança mútua. Les dades dels socis i sòcies queden reflectits en un llistat que reben periòdicament tots els membres. Els usuaris i usuàries del Banc de Temps han de protegir la privacitat i confidencialitat de les dades dels altres usuaris. Per ajudar a reforçar aquesta confiança, el Banc realitza reunions amb certa freqüència que faciliten que els participants es coneguin.

El Banc de Temps inclou com a socis i sòcies totes aquelles persones que volen oferir un servei, però lamentablement no pot assegurar la qualitat dels serveis que es presten. Per això, ni el Banc de Temps, ni l'Ajuntament de Vilassar de Mar, ni cap de les entitats que en formen part es faran responsables directes ni subsidiaris de cap perjudici que es pugui ocasionar durant els intercanvis. La responsabilitat recaurà sempre en els participants, eximint, específicament, al Banc de Temps de tota responsabilitat.

Atès que en el moment de la inscripció la persona haurà acceptat l'arbitratge, el Banc podrà intervenir, dins de les seves capacitats, en els conflictes entre els usuaris i usuàries que no s'hagin pogut resoldre. La seva decisió sempre serà definitiva i sense possibilitat d'apel·lació, podent sancionar els usuaris, fins i tot amb la tramitació de la seva baixa com a soci o sòcia si fos necessari.


DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS DEL BANC DE TEMPS

Els participants del Banc de Temps tenen el deure de respectar la privacitat i confidencialitat que els altres socis i sòcies desitgin, de mantenir les cites que acordin amb altres usuaris o usuàries o d'avisar com a mínim amb un dia d'antelació de la impossibilitat de fer-ho, i s'han de responsabilitzar de les ofertes de serveis que han fet al Banc.

Els socis i sòcies del Banc de Temps tenen el dret a ser valorats i tractats amb dignitat, cura i respecte.

També tenen dret a poder guardar el seu crèdit per usar-lo més endavant, sempre que no s'incompleixin les normes del Banc.