Com apuntar-se

SOL·LICITUD

La sol·licitud per entrar a formar part del Banc de Temps es podrà realitzar a la seu de la Secretaria, situada a Can Bisa, al carrer Montserrat, 8, així com per Internet, a través de la pàgina web.
Un cop rebuda, el Banc de Temps es posarà en contacte per concertar una entrevista personal.

ADMISSIÓ

L'admissió al Banc de Temps es formalitzarà un cop s’hagi realitzat l'entrevista de compromís amb la Secretaria del Banc de Temps. En aquell moment s'haurà de signar la fitxa d’admissió, que inclou el compromís de complir la Normativa del BdT i tot allò referent a la Llei de protecció de dades.

Aquesta fitxa s’haurà de completar aportant una fotografia mida carnet i una còpia d’un dels documents d'identificació següents:

- DNI/NIF/NIE
- Carnet de conduir
- Passaport
- Permís de residència

En el cas que els serveis que es vulguin oferir estiguin relacionats amb l’àmbit de la salut, també s'haurà d’aportar títol acreditatiu de l'activitat que s'ofereix.

Per a poder començar a fer intercanvis caldrà haver introduït al perfil les ofertes i les demandes i esperar a rebre la carta de benvinguda, a la qual s’adjuntarà el carnet, que inclourà el número de soci/òcia, el llistat d'ofertes i demandes i el talonari.

Cada variació produïda en les dades de la persona usuària o en l'oferta o demanda d'activitats ha d’estar actualitzada al perfil. L’actualització es pot fer presencialment, per telèfon, per correu electrònic o online. Totes les dades personals que consten a la web s’inclouran en un fitxer, que s'actualitzarà permanentment cada vegada que es produeixi un canvi en el perfil de la persona.

La inscripció al Banc de Temps és gratuïta, no s'estableix cap quota per associar-se.

La inscripció té validesa fins a la data de finalització del projecte de Banc de Temps, llevat que la persona causi baixa per algun motiu.